• Seniorów jest wśród nas coraz więcej, wzrasta bowiem średnia długość życia, a wskaźniki urodzeń pozostają niskie. Według prognoz Eurostatu1, w 2030 roku stosunek liczby osób w wieku 65 lat i więcej do liczby osób w wieku 15–64 lat wyniesie w Polsce 36%, a w 2050 – 56% (dla porównania w 2010 roku wynosił 19%). Zatem sposób funkcjonowania starszych obywateli w coraz większym stopniu...


  POBIERZ

  Tomasz Schimanek Aktywni Seniorzy – inspirator dla organizacji

 • Samorząd terytorialny na trwałe wpisał się w administracyjny i obywatelski pejzaż kraju. Powstałe w 1990 r. gminy, a dziewięć lat później samorządowe powiaty i województwa, stały się częścią demokratycznego państwa prawnego, pobudziły społeczny i gospodarczy rozwój Polski, przyczyniły się do upodmiotowienia wspólnot lokalnych. Nie pada już pytanie, czy samorządność...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania

 • Ocena starości jest zadaniem niezwykle trudnym, ponieważ ludzie starzy stanowią niehomogenną grupę społeczną. Parafrazując słowa Pierre’a Moriaca dotyczące cukrzycy: „Chaque diabétique ‘fait’ son diabète a sa façon”, można powiedzieć, że „każdy realizuje swoją starość na swój własny sposób”. Ta różnorodność...


  POBIERZ

  Małgorzata Mossakowska Monografia projektu PolSenior

 • Irena Lipowicz Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie

  W zakresie poszanowania praw osób starszych wiele musi się zmienić. Działania państwa nie zastąpią nigdy aktywności całego społeczeństwa, ale mogą i powinny skutecznie bronić osób starszych, których prawa zostały naruszone, wyznaczać kierunki, tworzyć odpowiednie ramy działania. Jest to temat przewodni przygotowanej przez działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich członków...


  POBIERZ

  Irena Lipowicz Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie

 • Sztywna granica wieku, w którym zaczyna się starość obowiązuje tylko w administracji i przyjmuje się, że jest to wiek 65 lat. Z medycznego punktu widzenia starość zaczyna się kiedy zaczyna szwankować zdrowie i człowiek wie, że już nigdy nie będzie wolny od chorób. Zaczynają się kłopoty z układem krążenia, pojawia się nadciśnienie, osteoporoza, kłopoty ze stawami...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Aktywność dla naszego dobra

 • Monografia "TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior" jest poświęcona wieloaspektowej edukacji osób starszych, tym cenniejsza, że oparta na doświadczeniach...


  POBIERZ PL

  POBIERZ EN

  Ewa Jurczyk-Romanowska Trzecia Zmiana

 • Wielorakie ekonomiczno-społeczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, z którymi musi liczyć się również Polska, powodują, że tematyka aktywności zawodowej osób po 50. roku życia staje się jedną z najbardziej istotnych kwestii podnoszonych w badaniach rynku pracy. Dąży się do stworzenia takiej sytuacji na rynku pracy, w której wszyscy zdolni do pracy, niezależnie...


  POBIERZ

  Bogusława Urbaniak Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+

 • Praca zbiorowa Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

  Inspiracją do stworzenia Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (Program ASOS) była obywatelska, publiczna identyfikacja problemów osób starszych, wynikająca z pogłębionej analizy i debaty dotyczącej procesów społecznych i demograficznych zachodzących w naszym kraju, na tle długofalowych wyzwań rozwojowych...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

 • Łukasz Jurek Zmiany stacjonarnej opieki społecznej

  Przez większą część historii gatunku ludzkiego poszczególni jego przedstawiciele starzeli się, a populacje nie. Jednostki przechodziły przez typowy cykl życia, podczas kiedy struktura wiekowa społeczeństw pozostawała stosunkowo niezmienna. Odsetek ludzi starych zwykle był znikomy i nie przekraczał 2% lub 3%. Zmianę pod tym względem przyniosła...


  POBIERZ

  Łukasz Jurek Zmiany stacjonarnej opieki społecznej

 • Filip Pazderski Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

  Starzenie się europejskich społeczeństw jest faktem. Według opublikowanego przez Komisję Europejską w kwietniu 2011 r. „Trzeciego raportu demograficznego” odsetek ludności w wieku powyżej 65 lat wzrósł z 13,7% w 1990 r. do 17,4% w roku 2010. Prognozuje się w rezultacie, iż do roku 2060 osoby w tym wieku będą stanowiły już około 30% ludności...


  POBIERZ

  Filip Pazderski Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

 • Minęło już kilkanaście lat od wydania pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej budowania stabilności i samowystarczalności organizacji pozarządowych dzięki mechanizmowi kapitału żelaznego. Przez te lata znacząco zmieniła się sytuacja prawna, pojawiły się nowe wyzwania, przed którymi stają organizacje oraz instytucje tworzące fundusze wieczyste i budujące...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Dobrze inwestuj w dobro!

 • Wrocław, który po II wojnie światowej przeżył całkowitą wymianę ludności, dekada po dekadzie budował swoją tożsamość. Składał się na nią mit Lwowa, pionierski okres powojenny i znakomite osiągnięcia świata kultury, czego najpiękniejszym przykładem jest era Grotowskiego. Dzięki tym procesom Wrocław wrócił na trwałe do Europy. Wrocław jako współczesna europejska metropolia...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Aplikacja Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016