• Jacek Liwiński Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem

  Dobre praktyki w odniesieniu do zarządzania wiekiem polegająna zwalczaniu barier wiekowych pośrednio lub bezpośrednio, promowaniu różnorodności wiekowej oraz zapewnieniu takiego środowiska, w którym każda jednostka jest w stanie realizowaćswój potencjał bez ryzyka bycia pokrzywdzonym ze względu na wiek (Walker i Taylor 1998, Walker 2005). Są to więc działania służące wprowadzeniu lub...


  POBIERZ

  Jacek Liwiński Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem

 • Monika Siergiejuk Prawne i finansowe uwarunkowania zarządzania wiekiem

  Starzenie się ludności stało się jednym z najważniejszych wyzwań dla polityki społecznej krajów rozwiniętych w ostatnich latach, zarówno z powodu problemów, jakie stwarza dla systemu ubezpieczeń społecznych, jak i z powodu konsekwencji tego procesu dla rynku pracy. Rosnąca świadomość występowania tego zjawiska i jego skutków stopniowo zwiększała zainteresowanie...


  POBIERZ

  Monika Siergiejuk Prawne i finansowe uwarunkowania zarządzania wiekiem

 • Starzenie się ludności i niska dzietność od ponad 20 lat są traktowane w Europie Zachodniej jako zagrożenie dla rynku pracy. Związany z nimi spadek zasobów siły roboczej grozi w nieodległej perspektywie poważnym niedoborem pracowników i załamaniem systemu emerytalnego. Rosnąca świadomość tego problemu zmienia cele polityki rynku pracy. W wielu krajach jednym...


  POBIERZ

  Jacek Liwiński Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

 • Jacek Liwiński Wstępne standardy zarządzania

  Starzenie się ludności wraz z relatywnie niską dzietnością od około dwóch dekad postrzegane są w krajach Europy Zachodniej, w tym zwłaszcza w krajach UE,jako istotne zjawiska, które będą kształtowały sytuację na rynku pracy(Auer, Fortunly 2000). Związany z nimi spadek zasobów siły roboczej grozi w nieodległej perspektywie poważnym niedoborem pracowników...


  POBIERZ

  Jacek Liwiński Wstępne standardy zarządzania

 • Anna Kwiatkiewicz Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania

  Zarządzanie wiekiem to nowy obszar zarządzania zasobami ludzkimi dla wielu firm. W przypadku polskich oddziałów firm zagranicznych stanowi ono często element zarządzania różnorodnością; w przypadku polskich firm zarządzanie wiekiem wynika najczęściej z dostosowań dla zaspokojenia potrzeb indywidualnych pracowników i częściej nie jest sformalizowane...


  POBIERZ

  Anna Kwiatkiewicz Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania

 • Niniejszy „Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych” jest rodzajem przewodnika przeznaczonego do użytku urzędników administracji rządowej w państwach członkowskich, jak i niebędących członkami OECD. Oferuje on praktyczną „mapę drogową” budowania solidnych ram informowania...


  POBIERZ

  Marc Gramberger Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD

 • Prezentujemy Państwu wyniki pierwszej edycji badań przeprowadzonych w II połowie 2010 r. w ramach największego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu badawczego pod nazwą "Bilans Kapitału Ludzkiego". Idea projektu narodziła się w PARP w 2007 r. jako reakcja na deficyt informacji odczuwany w toku programowania interwencji w obszarze...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Bilans kapitału ludzkiego w Polsce

 • This document contains the research agenda that will enable Europe to respond successfully to the unprecedented demographic challenges it faces. Its twin starting points are the high priority allocated to population ageing, by Member States and the European Union as a whole, and the fundamental importance of scientific research as the driver of innovations...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa A Road Map for European Ageing

 • Po 1989 r. rozwój Polski był związany z dwoma projektami – transformacyjnym i wynikającym z wejścia do UE. W rzeczywistości transformacja była zakrojonym na wielką skalę projektem cywilizacyjnym, przebudowującym pod-stawy funkcjonowania państwa i gospodarki w kierunku demokracji i gospodarki rynkowej. Przy wszystkich ograniczeniach i ubocznych kosztach Polacy...


  POBIERZ

  Michał Boni Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

 • Praca zbiorowa Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy

  Osłabienie gospodarcze jakie zanotowano w 2012 r. wpłynęło na sytuację na rynku pracy w Polsce. Poziom rejestrowanego bezrobocia w końcu 2012 r. wzrósł do 2 136,8 tys. osób, tj. w porównaniu do stanu z końca 2011 r. zwiększył się o 7,8%. Oznacza to, że dynamika wzrostu była ponad 5-krotnie wyższa niż zanotowana...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy

 • Celem niniejszego opracowania w części pierwszej jest pogłębiona analiza zmian na rynku pracy na podstawie danych pochodzących z kolejnej edycji Diagnozy Społecznej 2009. W badaniu tym – w porównaniu do poprzednich edycji - rozszerzono znacznie zakres informacji, które mogą być przydatne w takiej analizie. Są to bardziej szczegółowe dane o stanie zdrowia...


  POBIERZ

  Irena E. Kotowska Rynek pracy i wykluczenie społeczne

 • Irena E. Kotowska Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania

  Niniejszy raport przedstawia wyniki specjalnego ankietowego badania zrealizowanego latem 2006 r. na losowej próbie osób w starszych grupach wieku produkcyjnego w celu rozpoznania barier aktywności zawodowej tych osób, w tym w szczególności kobiet. Ustalono, że starsze grupy wieku produkcyjnego to dwie ostatnie grupy przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Wobec nieuniknionej...


  POBIERZ

  Irena E. Kotowska Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania