• Praca zbiorowa Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym

  Dezaktywizacja ekonomiczna ludności w wieku produkcyjnym stanowi w Polsce jeden z bardziej istotnych czynników przemian dokonujących się na rynku pracy. O ile w krajach „starej” UE (15) obserwujemy wzrost wskaźnika aktywności zawodowej, w Polsce mamy do czynienia z utrzymującym się trendem spadkowym. Jednym z głównych powodów tej sytuacji jest dużo silniejsza w naszym...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym

 • Axel Börsch-Supan First Results from the Survey of Health

  This book presents very first insights from re-visiting the SHARE respondents. SHARE, the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, is still a very young enterprise. In 2004, we started to paint a picture of the lives of Europeans aged 50 and over. Almost 28,000 persons in 11 countries from Scandinavia to the Mediterranean patiently answered our questions...


  POBIERZ

  Axel Börsch-Supan First Results from the Survey of Health

 • Praca zbiorowa Program – Solidarność Pokoleń

  W dniu 17 października 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Program „Solidarność pokoleń: Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Stanowił on podstawę...


  POBIERZ

  ZADANIA

  Praca zbiorowa Program – Solidarność Pokoleń

 • Piotr Szukalski To idzie starość – polityka społeczna

  Świadomość nieuchronnego starzenia się społeczeństw powoli staje się stałym elementem wszystkich wizji przyszłości, które siłą rzeczy muszą uwzględniać skutki wzrostu frakcji osób starszych. Ten proces demograficzny pociąga za sobą wiele ważkich konsekwencji, których nie zawsze jesteśmy świadomi i na które nie zawsze możemy się przygotować. Demografia to jednak...


  POBIERZ

  Piotr Szukalski To idzie starość – polityka społeczna

 • Stanisława Golinowska Ekspertyza – Spójność Społeczna

  Spójność społeczna jest wyrazem takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, którego efektem jest równomierna społecznie i przestrzenie poprawa warunków życia, wzrost kapitału ludzkiego (kwalifikacji i zdrowia) oraz wzrost społecznej partycypacji. Zapewnienie spójności społecznej warunkuje inkluzyjny wzrost...


  POBIERZ

  Stanisława Golinowska Ekspertyza – Spójność Społeczna

 • Praca zbiorowa Projekt przewodni strategii Europa 2020

  W warunkach ograniczonych publicznych środków budżetowych, zasadniczych zmian demograficznych i rosnącej światowej konkurencji, konkurencyjność Europy, nasze możliwości stworzenia milionów nowych miejsc pracy w miejsce tych utraconych w wyniku kryzysu oraz nasz przyszły poziom życia w ogóle zależą od naszych zdolności do sprzyjania innowacjom w zakresie produktów i usług...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Projekt przewodni strategii Europa 2020

 • Wolfgang Greif Przyszłość rynku pracy w Europie

  EKES już wielokrotnie zajmował stanowisko w sprawie tendencji demograficznych i podkreślał w związku z tym m.in., że wyzwania dla rynków pracy, związane ze starzeniem się społeczeństwa, wymagają kompleksowych strategii. Analizowano przy tym w różnych kontekstach sytuację starszych pracowników na rynku pracy oraz możliwości i potrzeby zwiększenia...


  POBIERZ

  Wolfgang Greif Przyszłość rynku pracy w Europie

 • Praca zbiorowa Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro kraju i jego mieszkańców, dąży do zapewnienia szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i społecznego, których efektem jest poprawa warunków życia obywateli. Jednym z istotnych czynników stymulującym wzrost gospodarczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

 • Praca zbiorowa Zielona Księga – Polityka rozwojowa UE

  W 2000 r. kraje rozwinięte i rozwijające się przyjęły milenijne cele rozwoju (MCR), obejmujące osiem głównych celów oraz przyporządkowane im zadania w zakresie ograniczenia ubóstwa do 2015 r. Podczas niedawnego posiedzenia plenarnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ na wysokim szczeblu, które odbyło się w dniach 20-22 września 2010r. w Nowym Jorku, światowi przywódcy potwierdzili...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Zielona Księga – Polityka rozwojowa UE

 • Praca zbiorowa TOM I – Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu

  Atrakcyjność inwestycyjna jest jednym z najważniejszych elementów związanych z kształtowaniem aktywności gospodarczej oraz determinujących konkurencyjność poszczególnych obszarów. Przedmiotem analizy była identyfikacja obszarów Dolnego Śląska według poziomu atrakcyjności inwestycyjnej (na poziomie lokalnym), ze wskazaniem czynników atrakcyjności inwestycyjnej, wpływu dużych...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM I – Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu

 • Praca zbiorowa TOM II – Analiza tendencji rozwojowych regionu

  Dokonując analizy tendencji rozwojowych występujących w jednostkach przestrzennych, w odróżnieniu od oceny takich zjawisk np. w podmiotach rynkowych (o coraz częściej postępującej wirtualizacji ich granic), należy uwzględniać długoletnie okresy, gdyż zmiany i trendy je wywołujące w przestrzennych strukturach społeczno-ekonomicznych zachodzą w dłuższym czasie. Ocena krótkookresowa...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM II – Analiza tendencji rozwojowych regionu

 • Praca zbiorowa TOM III – Analiza aktywności dolnośląskich podmiotów gospodarczych

  Przygotowanie dokumentu „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” stanowiło podstawę do przeprowadzenia badań identyfikujących aktywność innowacyjną i patentową przedsiębiorstw. Znaczenie inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorstwa dla rozwoju gospodarki regionu stanowi podstawę do analizy innowacyjności dolnośląskich podmiotów...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM III – Analiza aktywności dolnośląskich podmiotów gospodarczych