• Praca zbiorowa TOM IV – Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania

  Główną przesłanką niezbędnej zmiany myślenia o konkurencyjności jest konieczność dostrzeżenia wielu czynników mających wpływ na kształtowanie polityk rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów, do których niewątpliwie należą takie megatrendy, jak: globalizacja, rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, automatyzacja, innowacyjność, wzrost wydajności pracy...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM IV – Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania

 • Praca zbiorowa TOM V – Analiza systemu edukacji

  Nad czekającymi nas wyzwaniami demograficznymi, zarówno w kraju, jak i na Dolnym Śląsku, dyskutowaliśmy od dość dawna i przez wiele lat były to dyskusje na poły akademickie. Dziś jednak konfrontujemy się już z tymi wyzwaniami w sposób powszechny i bezpośredni – niż demograficzny staje się odczuwalny przede wszystkim w edukacji i to na wszystkich poziomach funkcjonowania...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM V – Analiza systemu edukacji

 • Praca zbiorowa TOM VI – Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska

  Dzisiejszy świat niesie ze sobą cały wachlarz zagrożeń odnoszących się do sfery życia społecznego. Wśród wyzwań, jakie zostały wskazane w czwartym raporcie na temat spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, wymieniono m.in. globalizację, wzrost cen energii, zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne oraz inne wyzwania, do których zaliczono ryzyko „zwiększającego się...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM VI – Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska

 • Praca zbiorowa TOM VII – Analiza integracji społeczno – gospodarczej

  Ekspertyza nt. „Analiza stanu i procesów integracji społeczno-gospodarczej, instytucjonalnej i przestrzennej regionu. Dokonanie analizy dotyczącej koegzystencji funkcji ochronnych oraz rozwoju systemów komunikacji i sieci infrastruktury w województwie dolnośląskim” ma na celu przedstawienie i ocenę stanu obecnego oraz perspektyw zwiększania spójności terytorialnej wewnątrz...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM VII – Analiza integracji społeczno – gospodarczej

 • Praca zbiorowa TOM VIII – Wykorzystanie naturalnych bogactw regionu

  Strategie rozwoju województwa są jednymi z najważniejszych dokumentów opracowywanych i uchwalanych przez samorządy na szczeblu wojewódzkim. Dolny Śląsk posiada – uchwaloną Uchwałą Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku – Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (dalej zwaną także Strategią lub SRWD)...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM VIII – Wykorzystanie naturalnych bogactw regionu

 • Praca zbiorowa TOM IX – Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania

  Analiza wpływu zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region musi uwzględniać przestudiowanie kilku bardzo istotnych pojęć. Należą do nich w szczególności: obszar metropolitalny, rozwój regionalny i zintegrowane zarządzanie. Każde z nich, dla zrozumienia istoty rzeczy, wymaga studiów zarówno natury teoretycznej, jak i pewnego odniesienia do sfery praktyki...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM IX – Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania

 • Praca zbiorowa TOM X – Dolny Śląsk w sferze (sieci) makroregionalnej i globalnej

  Wewnętrzna spójność jest warunkiem zaistnienia systemu. Dotyczy to również systemu osadniczego, pozwala go wyodrębnić z otoczenia i przypisać mu cechę emergentu, jakości, której wartość dla całości jest znacząco większa od sumy wartości wykazanych dla poszczególnych składników. Ale spójność nie oznacza, właśnie dlatego, uniformizacji. Wtedy nie zaistniałaby żadna racjonalna...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM X – Dolny Śląsk w sferze (sieci) makroregionalnej i globalnej

 • Praca zbiorowa TOM XI – Modele rozwoju dla terenów urbanizujących się

  Pojęcie obszarów wiejskich (rural areas, landlicher raumes ‘gebietes’, les territoires villages, zone rurali) lub rzadziej terenów wiejskich, nie jest szerzej wyjaśniane i definiowane zwłaszcza w literaturze niezwiązanej bezpośrednio z naukami o przestrzeni (w ekonomii, historii i innych). Powszechność użycia tego terminu w sensie potocznym stanowi główną przyczynę...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM XI – Modele rozwoju dla terenów urbanizujących się

 • Praca zbiorowa TOM XII – Analizy dokumentów, ich uporządkowanie

  Programowanie rozwoju regionalnego, zarówno w zakresie polityki rozwoju, jak i polityk szczegółowych, jest najważniejszym zadaniem przypisanym samorządom województw. Prawidłowo skonstruowane dokumenty o charakterze strategicznym, przestrzennym i programowym powinny w możliwie najlepszy sposób reagować na społeczno-gospodarcze potrzeby regionu oraz być wyrazem świadomych...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM XII – Analizy dokumentów, ich uporządkowanie

 • Praca zbiorowa TOM XIII – Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju

  Proces monitoringu jest niezwykle ważnym elementem zarządzania strategicznego. Systematyczne gromadzenie i analiza adekwatnych danych umożliwiają bowiem formułowanie ocen odnoszących się do poziomu zaawansowania implementacji danego planu strategicznego. W rezultacie umożliwia to również wprowadzanie niezbędnych korekt w przyjętej do realizacji koncepcji...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM XIII – Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju

 • Praca zbiorowa TOM XIV – Metodologia oceny wdrażania Strategii Rozwoju

  Ocena wdrażania dokumentów strategicznych jest jednym z trudniejszych wyzwań polityki regionalnej. Z założenia autorzy tego typu dokumentów, uwzględniając ich ogólny charakter oraz ex defintione wyznaczanie szerokich ram działań, posługują się pojęciami istotnymi, będącymi w danej chwili wygodnymi „narzędziami”, pojemnymi merytorycznie, ale z definicji trudnymi...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa TOM XIV – Metodologia oceny wdrażania Strategii Rozwoju

 • Polacy w wieku 50 i więcej lat są w przeważającej większości wykluczeni cyfrowo. Spośród niespełna 13 mln obywateli po pięćdziesiątce ponad 10 mln (78%) nie korzysta z internetu. Tymczasem wśród osób w wieku 16-49 lat użytkowników jest o 50 punktów procentowych więcej. Do generacji 50+ należy 42% dorosłych Polaków, osoby z tej grupy to tylko 18% internautów i aż 65% spośród...


  POBIERZ

  Dominik Batorski Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”