Idzie trzecia Zmiana…  Teraz my!  Seniorzy - ruszajmy!  Ruszajmy z miłością i energią!  Teraz do nas świat należy!  Do przodu Seniorzy!  Seniorzy górą!  Widoczny znak. Seniorzy!  Seniorzy też ludzie!  Teraz działamy!  Senior - człowiek, ale z dużym doświadczeniem!  Stary i młody bojownik!  Ćwicz umysł i ciało, by lat ubywało!  Twój ruch!  60 + Sektor3 = @ktywny Senior…  @ktywny Senior to duchem junior!  Sursum corda Seniores!  Carpe diem Seniores!  - to my! Seniorzy, absolwenci projektu @ktywny Senior!

ROZWÓJ KOMPETENCJI - MOTOREM ZMIANY

Projekt "Rozwój kompetencji – Motorem zmiany" został przygotowany z inicjatywy Fundacji Aktywny Senior w międzynarodowym partnerstwie z Holandią, Hiszpanią i Cyprem.

 

UMOWA  2015-1-PL01-KA104-016131 z dnia 2015-07-17 finansowane ze środków Komisji Europejskiej

 

Więcej informacji na:

 

Facebook'u

Stronie projektu

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry i wolontariuszy.

Cel ten został przez Fundację osiągnięty dzięki uczestnictwu pracowników i wolontariuszy w szkoleniach organizowanych przez podmioty zagraniczne, które oprócz oferty przekazywania wiedzy "twardej" zaoferowały procesy nauki w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym.

Celem projektu było również zmotywowanie kadry oraz wolontariuszy do wymiany wiedzy i wzajemnego dzielenia się nią poprzez udział w kursach z zakresu edukacji interpersonalnej oraz otwarcia na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.


Cele Europejskiego Planu Rozwoju Fundacji zostały osiągnięte. Wszystkie wymienione niżej potrzeby zostały wzmocnione poprzez udział w przygotowaniach do mobilności i mobilnościach.
wzmocnienie kompetencji zarządzania zasobami ludzkimi i czasem w organizacji-Hiszpania I,
podniesienie umiejętności technicznych, społecznych i koncepcyjnych w zarządzaniu-szkolenia i konsultacje IT podczas przygotowania i włączenie w te przygotowania Grupy Samokształceniowej Inter-Media E+,
rozwijanie i podnoszenie umiejętności językowych i komunikacyjnych osób współpracujących z FAS - udział w przygotowaniu językowym oraz coaching indywidualnym i grupowym przygotowującym do mobilności, udział w mobilnościach CYPR I, Holandia, Hiszpania II, Cypr II, Hiszpania II, Cypr III,
rozwijanie wrażliwości i otwartości międzykulturowej, rozwój dialogu Międzykulturowego - przygotowanie kulturalne do mobilności oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych NGO (wizyty studyjne),
rozwijanie współpracy międzynarodowej - nawiązywanie kontaktów z organizacjami / instytucjami międzynarodowymi - z przedstawicielami lokalnych NGO z krajów partnerskich,
zwiększanie możliwości współpracy i międzynarodowego wymiaru współpracy z organizacjami/instytucjami - działającymi w obszarze edukacji dorosłych - kontakty mailowe z przedstawicielami organizacji i instytucji,
lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji - poprzez wybór szkoleń i adaptację poznanych narzędzi w procesie edukacji poza formalnej,
dążenie do spójnego systemu, procedur i walidacji kompetencji - poprzez udział w szkoleniu ugruntowano wiedzę kadry, wykorzystano w opracowaniu. Zastosowano narzędzia poznane podczas mobilności Eneagram, SWOT jako narzędzie do określenia potencjału osobistego, określoną procedurę walidacji kompetencji dla organizacji.
 

Ponadto w ramach projektu ukształtowały się Grupy Samokształceniowe, które działają w różnych obszarach. Podnoszą kompetencje cyfrowe, kulturalne, rozwijają dialog międzykulturowy, międzyreligijny (uczestniczą wolontariusze z innych krajów).

 

Europejski Plan Rozwoju Fundacji Aktywny Senior związany jest z działaniami w zakresie edukacji osób dojrzałych takich jak np:
edukacja podstawowa w zakresie poznawania i wykorzystania nowych technologii (kompetencje informatyczne),
edukacja językowa - komunikacja w językach obcych,
budowanie nawyków zdrowego sposobu życia poprzez edukację zdrowotną i ruchową, edukacja społeczna i obywatelska poprzez rozwój wolontariatu osób dojrzałych,
włączanie ich w życie społeczne,
edukacja w zakresie rozwijania własnej przedsiębiorczości,
popularyzacja idei "uczenia się przez całe życie",
propagowanie, uznawanie, upowszechnianie i rozwój kompetencji osób dojrzałych, wolontariuszy,
wspieranie i motywowanie do stawiania i realizowania celów życiowych i społecznych.

Podstawą działań, które podejmuje Fundacja Aktywny Senior jest rozwój kompetencji kluczowych, które są niezbędne dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

 

Zapraszamy na blogi
Fundacji Aktywny Senior

Copyright © 2010 - 2013 by Konpos. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Fundacja @ktywny Senior - Erasmus+