• Zdobycie przez uczestników umiejętności wyszukiwania, selekcji i wykorzystywania w pracy z osobami 50+ zasobów cyfrowych dostępnych w otwarty sposób w sieci (materiałów na otwartych licencjach oraz materiałów z domeny publicznej). Cyfrowe zasoby w sieci stwarzają ogromne możliwości dla każdej grupy użytkowników, jednocześnie wieka...


  POBIERZ

  Kamil Śliwowski Poradnik „Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji”

 • Praca zbiorowa Solidarność pokoleń

  Program „Solidarność pokoleń”1) został przyjęty przez Radę Ministrów w 2008 r. jako pakiet działań rządowych zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia w Polsce. Przyjęty wówczas Program zakładał potrzebę skoordynowanych działań, obejmujących zarówno te obszary, które wspierają popyt na pracę osób 50+, jak i te, które...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Solidarność pokoleń

 • Praca zbiorowa Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej

  Podstawą dla zaprojektowania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (zwanego dalej „Programem ASOS 2014–2020”) stały się doświadczenia z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (zwanego dalej „Programem ASOS 2012–2013”), współpraca z organizacjami realizującymi projekty...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej

 • Praca zbiorowa Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej

  Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (ZDPS) są wykonaniem zobowiązania przewidzianego w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (Program ASOS). Program ASOS jest pierwszym ogólnopolskim programem przygotowanym na taką skalę, przeznaczonym dla osób starszych oraz współpracy...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej

 • W Państwa rękach znajduje się Biała księga, będąca owocem prac Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się. Wypowiadają się tu eksperci, praktycy i decydenci. Problem aktywnego i zdrowego starzenia się jest analizowany pod kątem zdrowotnym, m.in. w obszarze zdrowia publicznego, ekonomicznym, ubezpieczeniowym, jak też w zakresie polityki społecznej. To ważny...


  POBIERZ

  Bolesław Samoliński Biała księga

 • Praca zbiorowa Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu

  Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r., rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW 2011). Celem Europejskiego Roku Wolontariatu jest podniesienie świadomości opinii publicznej na temat znaczenia działalności wolontariackiej, uwypuklenie więziotwórczego wymiaru działalności ochotniczej...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu

 • E-book ten powstał na bazie moich doświadczeń powstałych podczas pracy z Seniorami w ramach projektu Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza realizowanego przez Fundację Aktywny Senior w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3...


  POBIERZ

  Dagmara Kraj Kwiecińska Jak zacząć komunikować się w innym języku?

 • Podręcznik pomoże Wam też zrozumieć, w jaki sposób edukacja pozaformalna może rozwinąć Wasze umiejętności, zmienić postawy, poszerzyć kompetencje i tym samym wpłynąć na Wasze życie. Już sama nazwa sugeruje, że edukacja pozaformalna różni się od tego, z czym spotykacie się na co dzień w szkołach i na uczelniach. W edukacji pozaformalnej proces uczenia się nie ma nic...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej

 • W ostatnich latach w Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach europejskich, coraz silniejszy akcent kładzie się na kwestię zwiększenia aktywności zawodowej generacji 50+, w tym wydłużenia okresu pozostawania w zatrudnieniu. Przyczyny tego leżą m.in. w kurczeniu się, a także...


  POBIERZ

  ANEKS

  Elżbieta Kryńska Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+

 • Seniorów jest wśród nas coraz więcej, wzrasta bowiem średnia długość życia, a wskaźniki urodzeń pozostają niskie. Według prognoz Eurostatu1, w 2030 roku stosunek liczby osób w wieku 65 lat i więcej do liczby osób w wieku 15–64 lat wyniesie w Polsce 36%, a w 2050 – 56% (dla porównania w 2010 roku wynosił 19%). Zatem sposób funkcjonowania starszych obywateli w coraz większym stopniu...


  POBIERZ

  Tomasz Schimanek Aktywni Seniorzy – inspirator dla organizacji

 • Samorząd terytorialny na trwałe wpisał się w administracyjny i obywatelski pejzaż kraju. Powstałe w 1990 r. gminy, a dziewięć lat później samorządowe powiaty i województwa, stały się częścią demokratycznego państwa prawnego, pobudziły społeczny i gospodarczy rozwój Polski, przyczyniły się do upodmiotowienia wspólnot lokalnych. Nie pada już pytanie, czy samorządność...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania

 • Ocena starości jest zadaniem niezwykle trudnym, ponieważ ludzie starzy stanowią niehomogenną grupę społeczną. Parafrazując słowa Pierre’a Moriaca dotyczące cukrzycy: „Chaque diabétique ‘fait’ son diabète a sa façon”, można powiedzieć, że „każdy realizuje swoją starość na swój własny sposób”. Ta różnorodność...


  POBIERZ

  Małgorzata Mossakowska Monografia projektu PolSenior