Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym przed notariuszem Gerardem Boraczewskim w dniu 28 maja 2010 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej nr 61 Repetytorium A nr 4388/2010
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym dla realizacji celów Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki kapitałowe a także przystępować do spółek i fundacji.

§5

Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§6

Celami fundacji jest:

 1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii i polityk w celu jej poprawy,
 2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. Promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych, niezatrudnionych i innych osób które poszukują zatrudnienia na rynku pracy,
 4. Promocja uczenia się przez całe życie,
 5. Działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego,
 6. Promocja, badanie i upowszechnianie walorów, natury, struktury i funkcji gospodarczej i społecznej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 7. Promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych stereotypów kulturalnych, wyznaniowych i dotyczących płci,
 8. Działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm,
 9. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o mechanizmach przemocy i sposobach zapobiegania przemocy wśród dorosłych,
 10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 13. Promocja i organizacja wolontariatu.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi organizacjami,
 2. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych,
 3. Wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele,
 4. Przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich zarówno krajowych jak i zagranicznych w tym szczególnie europejskich,
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej w różnych formach,
 6. Organizowanie konferencji, spotkań, przygotowywanie publikacji i ich promowanie,
 7. Udział w targach i wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu,
 8. Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji,
 9. Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji,
 10. Działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji.

§8

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI 

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz (kapitał) założycielski w wysokości 8 000 (osiem tysięcy) złotych, wniesiony przez fundatorów założycieli, który stanowią wkłady pieniężne fundatorów w kwocie 400 zł. oraz logo „@ktywny Senior” Logotyp FAS o wartości 7 600 zł.
 2. Nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§10

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, w zakresie przeznaczonym na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych,
 4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 5. dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach,
 6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 7. działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte do realizacji wszystkich zadań Fundacji, o których mowa w § 7, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.
 2. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, a także w spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.

Rozdział IV
ZARZĄD FUNDACJI  

§12

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób w tym z Prezesa Fundacji.
 2. Skład Zarządu Fundacji w przypadku powołania 3 (trzech) osób, stanowią następujące osoby funkcyjne:
 3. Prezes Fundacji,
 4. Wiceprezes Fundacji,
 5. Członek Zarządu Fundacji.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorów.
 7. Członkiem Zarządu Fundacji, Wiceprezesem Fundacji i Prezesem Fundacji może być Fundator.
 8. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wybrani ponownie po zakończeniu kadencji.
 9. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa Fundacji liczy się podwójnie.

§14

 1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Fundacji.
 2. Prezes Fundacji pełni funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 3. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań uprawniony jest członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI  

§15

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na działalność statutową.

§16

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd Fundacji przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§17

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU  

§18

Statut może być zmieniony przez Fundatorów. Zmiana statutu może dotyczyć także celów Fundacji.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§19

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

§20

Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy.

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji.

§22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.