Projekt „Rozwój kompetencji – Motorem zmiany” został przygotowany z inicjatywy Fundacji Aktywny Senior w międzynarodowym partnerstwie z Holandią, Hiszpanią i Cyprem.

Erasmus+

UMOWA  2015-1-PL01-KA104-016131 z dnia 2015-07-17 finansowane ze środków Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na: Facebook’u Fundacja Aktywny Senior oraz na stronie projektu Erasmus+.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry i wolontariuszy.

Cel ten został przez Fundację osiągnięty dzięki uczestnictwu pracowników i wolontariuszy w szkoleniach organizowanych przez podmioty zagraniczne, które oprócz oferty przekazywania wiedzy „twardej” zaoferowały procesy nauki w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym.

Celem projektu było również zmotywowanie kadry oraz wolontariuszy do wymiany wiedzy i wzajemnego dzielenia się nią poprzez udział w kursach z zakresu edukacji interpersonalnej oraz otwarcia na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.

Cele Europejskiego Planu Rozwoju Fundacji zostały osiągnięte. Wszystkie wymienione niżej potrzeby zostały wzmocnione poprzez udział w przygotowaniach do mobilności i mobilnościach.

 • wzmocnienie kompetencji zarządzania zasobami ludzkimi i czasem w organizacji-Hiszpania I,
 • podniesienie umiejętności technicznych, społecznych i koncepcyjnych w zarządzaniu-szkolenia i konsultacje IT podczas przygotowania i włączenie w te przygotowania Grupy Samokształceniowej Inter-Media E+,
 • rozwijanie i podnoszenie umiejętności językowych i komunikacyjnych osób współpracujących z FAS – udział w przygotowaniu językowym oraz coaching indywidualnym i grupowym przygotowującym do mobilności, udział w mobilnościach CYPR I, Holandia, Hiszpania II, Cypr II, Hiszpania II, Cypr III,
 • rozwijanie wrażliwości i otwartości międzykulturowej, rozwój dialogu Międzykulturowego – przygotowanie kulturalne do mobilności oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych NGO (wizyty studyjne),
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej – nawiązywanie kontaktów z organizacjami / instytucjami międzynarodowymi – z przedstawicielami lokalnych NGO z krajów partnerskich,
 • zwiększanie możliwości współpracy i międzynarodowego wymiaru współpracy z organizacjami/instytucjami – działającymi w obszarze edukacji dorosłych – kontakty mailowe z przedstawicielami organizacji i instytucji,
 • lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji – poprzez wybór szkoleń i adaptację poznanych narzędzi w procesie edukacji poza formalnej,
 • dążenie do spójnego systemu, procedur i walidacji kompetencji – poprzez udział w szkoleniu ugruntowano wiedzę kadry, wykorzystano w opracowaniu. Zastosowano narzędzia poznane podczas mobilności Eneagram, SWOT jako narzędzie do określenia potencjału osobistego, określoną procedurę walidacji kompetencji dla organizacji.

Ponadto w ramach projektu ukształtowały się Grupy Samokształceniowe, które działają w różnych obszarach. Podnoszą kompetencje cyfrowe, kulturalne, rozwijają dialog międzykulturowy, międzyreligijny (uczestniczą wolontariusze z innych krajów).

Europejski Plan Rozwoju Fundacji Aktywny Senior związany jest z działaniami w zakresie edukacji osób dojrzałych takich jak np:

 • edukacja podstawowa w zakresie poznawania i wykorzystania nowych technologii (kompetencje informatyczne),
 • edukacja językowa – komunikacja w językach obcych,
 • budowanie nawyków zdrowego sposobu życia poprzez edukację zdrowotną i ruchową, edukacja społeczna i obywatelska poprzez rozwój wolontariatu osób dojrzałych,
 • włączanie ich w życie społeczne,
 • edukacja w zakresie rozwijania własnej przedsiębiorczości,
 • popularyzacja idei „uczenia się przez całe życie”,
 • propagowanie, uznawanie, upowszechnianie i rozwój kompetencji osób dojrzałych, wolontariuszy,
 • wspieranie i motywowanie do stawiania i realizowania celów życiowych i społecznych.

Podstawą działań, które podejmuje Fundacja Aktywny Senior jest rozwój kompetencji kluczowych, które są niezbędne dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.