Infografika 10 lat Fundacji Aktywny SeniorRys historyczny Fundacji Aktywny Senior

Fundacja Aktywny Senior została powołana w dniu 28.05.2010 roku.

Cele Fundacji zostały określone w jej statucie. Zarząd Fundacji za priorytetowe uznał działania nakierowane na poprawę jakości życia, promocję trwałych efektów realizowanych projektów związanych ze strategią oraz polityką pro-senioralną, promocję kształcenia ustawicznego osób niezatrudnionych, upowszechnianie filozofii uczenia się przez całe życie oraz działania związane z ogólnie pojętymi sprawami społecznymi.

Fundacja aktywnie wspiera badania nt. współpracy społecznej osób, rozwijania kontaktów i interakcji między społeczeństwami w tym między pokoleniami. Angażuje się w działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm.

Fundacja działa również na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promuje i wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami i wspólnotami. W znacznym stopniu zajmuje się organizacją i promocją tzw. wolontariatu kompetencyjnego. Skupia wokół Fundacji liczne grono wolontariuszy w szczególności w wieku senioralnym. Inspiruje i wspiera organizacyjnie to grono. W tym obszarze wspólnie z wolontariuszami realizuje projekty w ramach funduszy zarówno krajowych jak i unijnych.

Statutowym obszarem działania jest teren całego kraju. Dotychczasowe działania obejmują teren województwa dolnośląskiego a w szczególności miasta Wrocławia. Głównym czynnikiem inspirującym powołanie Fundacji był mało zbadany a zarazem bardzo złożony problem wykluczenia cyfrowego, samotności, współdziałania, aktywizacji i przygotowania do wolontariatu senioralnego osób w wieku 60 +. Pomimo upływu 30 lat transformacji systemowej w Polsce, ta grupa społeczna nie został dostrzeżona i w odpowiedni sposób „zagospodarowana” mimo ogromnego potencjału i określonych kompetencji zawodowych i życiowych. Dlatego też w początkowym okresie swojej działalności Fundacja realizowała programy i projekty nakierowane na edukację informatyczną przeciwdziałającą wykluczeniu cyfrowemu seniorów (nauka posługiwania się komputerem i Internetem itp.), edukację zdrowotno-ruchową i przede wszystkim edukację z zakresu andragogiki (ustawiczne kształcenie dorosłych). Były to w owym czasie podstawowe potrzeby motywujące seniorów do „zmiany” dotychczasowych zachowań i pozbycia się braku wiary w siebie.

Działania Fundacji są i będą realizowane oraz stale podnoszone na wyższy poziom wg wcześniej wypracowanych metod pracy opartych na partnerstwie, w tym przede wszystkim z wrocławskimi uczelniami: Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz organizacjami pozarządowymi takimi jak: Fundacja „Umbrella”, Stowarzyszenie AVEC, Stowarzyszenie CEBS i wieloma innymi. Działanie i zarządzanie Fundacją oparte jest na strukturze sieciowej i usługach wolontarystycznych. Ten model partnerstwa pozwolił zrealizować pilotażowy projekt w wyniku którego powstał program @ktywny Senior. Był on realizowany w gminnym inkubatorze dla organizacji pozarządowych we Wrocławiu, Centrum Sektor 3, jako model/eksperyment współpracy z administracja publiczną. Z realizacji projektu powstała publikacja pod tytułem „TRZECIA ZMIANA Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior” (ang. „THE THIRD SHIFT Andragogical Reflections on the @ktywny Senior Project”). W 2011r. Fundacja przygotowała i zrealizowała projekt „Profesjonalny senior – wolontariusz w organizacji pozarządowej” z programu FIO, którego celem była aktywizacja zawodowa seniorów poprzez wolontariat w organizacjach pozarządowych na terenie gminy Wrocław, poprzedzona diagnozą kompetencji i przygotowaniem uczestników.

Kolejnym dwuletnim projektem była „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” z programu ASOS . Celem i rezultatem tego projektu była, poprawa jakości życia osób starszych, poprzez tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego stylu życia, a także poprzez tworzenie środowiska wzajemnej pomocy i współpracy, szkolenia grup seniorów i umożliwienie twórczych działań osobom w wieku senioralnym (senior – wolontariusz), a jako podmiot tychże działań, upowszechnianie idei wolontariatu kompetencyjnego.

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG, Fundacja została zaproszona do dwuletniego międzynarodowego projektu z Włochami (Lider), Niemcami, Wielką Brytanią, i Szwecją – ang. „Co-Housing and Social housing for Elder’s Reactivation Co-EldeRly”. Celem projektu było poznanie funkcjonowania wspólnot określanych w Europie jako co-housing i wypracowanie podstaw do zastosowania tego modelu w naszych warunkach w grupie seniorów. Zgłębiając ten temat uznaliśmy, że to europejskie określenie zastąpimy przyjaznym i bardzie zrozumiałym w polskiej kulturze określeniem „Wspólnoty Sąsiedzkiej”.

W ramach ewaluacji tego projektu wolontarystycznie została przetłumaczona publikacja pt. „Brygga seniorboende tillsammans-en handbok” szwedzkich autorów, zarazem uczestników tego projektu. Wydanie polskie w formie e-booka pod tytułem „Jak tworzyć wspólnie formy zamieszkiwania dla seniorów w Szwecji? Czy może tak być w Polsce?” znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja we wrześniu 2016r, otrzymała z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, zaproszenie do projektu pt. „Przestrzeń publiczna dla Seniorów” finansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, ASOS na lata 2014-2020. Projekt polegał na badaniu, jak Seniorzy oceniają działania prowadzone we Wrocławiu przez różne organizacje na rzecz seniorów i co o tych działaniach wiedzą.

Projekt zrealizowano w lokalnym środowisku na przykładzie mieszkańców z losowo wybranych dwóch klatek schodowych w bloku 11 kondygnacyjnym na ul. Bobrzej we Wrocławiu, w sumie 66 mieszkań.

Projekt rozpoczęto 05.10.2016 i zakończono 26.11.2016. Głównym wydarzeniem było zaplanowane i moderowane spotkanie przy kawie i herbacie z mieszkańcami tego bloku, na którym wyrazili Oni swoją opinię, poprzez wypełnienie ankiety tematycznej. Wyniki projektu zaprezentowano na konferencji „Co nam się udaje i dlaczego” w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.

W 2015 roku Fundacja przygotowała Europejski Plan Rozwoju Fundacji Aktywny Senior i zrealizowała dwuletni autorski projekt pt. „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany”, w programie Erasmus+. Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry i wolontariuszy w tym również, zmotywowanie ich do wymiany wiedzy oraz wzajemnego dzielenia się nią, poprzez udział w kursach z zakresu edukacji interpersonalnej oraz otwarcia na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Trwałym rezultatem tego projektu pozostały i dalej funkcjonują Grupy Samokształceniowe (w ostatnim okresie także powoływane i aktywowane w zależności od potrzeby) oraz utrwalony został wolontariat senioralny.

Od grudnia 2017 roku w ramach programu H2020 w konsorcjum 10 krajów europejskich, 24 podmiotów, w tym 10 uniwersytetów, Fundacja współrealizuje trzyletni projekt badawczy pt. „Współtworzenie innowacji usługowych w Europie” – ang. „Co-creation of Service Innovation in Europe – CoSIE” . Celem tego projektu jest między innymi kreowanie polityk społecznych, współangażowanie obywateli i interesariuszy oraz partnerów. Miejscem realizacji projektu jest SMWL Popowice z jego akronimem ProPoLab – Laboratorium Popowice.

Poza zrealizowanymi projektami Fundacja Aktywny Senior cały czas angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy lokalne takie jak Dolnośląski Festiwal Wolontariatu, Kongres Organizacji Pozarządowych, Targi Organizacji Pozarządowych, Partnerstwa Lokalne, Wrocławskie Dni Seniora i tym podobne wydarzenia.

Suma tych działań oparta na strukturze sieciowej Fundacji, pozwala na dużą elastyczność w funkcjonowaniu, dostępie do zasobów w zależności od potrzeb oraz minimalizuje całkowite koszty realizowanych działań i projektów.

Zainteresowania Fundacji stale ewaluują w kierunku zmian jakie daje się zauważyć w zmieniającym się otoczeniu społecznym oraz dostrzeżonych w publikowanych opracowaniach naukowych z tego obszaru. Obecnie wiodącymi obszarami działań Fundacji są: rozpowszechniane wolontariatu kompetencyjnego, poznawanie potrzeb osób „wchodzących” w wiek senioralny, przygotowanie do nowego projektu społecznego o roboczym tytule „Innowacyjne podejście (strategicznie) do roli społecznej osób starszych”, mieszkalnictwo senioralne, Wspólnoty Sąsiedzkie, przeciwdziałania samotności osób starszych, a w szczególności próba zorganizowania Domowych Wspólnot Senioralnych.

Wrocław, 28.05.2020r.

Zarząd Fundacji