Fundacja Aktywny Senior powstała, by realizować następujące cele:

 • CeleDziałanie na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii i polityk;
 • Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • Promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych, niezatrudnionych i innych osób, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy;
 • Promocja uczenia się przez całe życie;
 • Działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego;
 • Promocja, badanie i upowszechnianie walorów, natury, struktury i funkcji gospodarczej oraz społecznej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych stereotypów kulturalnych, wyznaniowych i dotyczących płci;
 • Działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm;
 • Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o mechanizmach przemocy i sposobach zapobiegania przemocy wśród dorosłych;
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.