• Strategia powstała głównie dzięki aktywnemu zaangażowaniu kilkudziesięciu osób, przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia i organizacji pozarządowych, ale swoją opinię i uwagi wyraziło ponad 200 uczestników międzysektorowej współpracy we Wrocławiu. Przez cały okres trwania prac nad dokumentem staraliśmy się...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022

 • Podejście inwestycyjne w politykach publicznych jest zupełnie nowym spojrzeniem na te polityki, które tradycyjnie – w perspektywie koncepcji państwa dobrobytu (ang. welfare state) – postrzegane były jako koszt obciążający system gospodarczy. Zwraca uwagę na produktywność działań publicznych, inwestycję, która przynosi zwrot – zarówno społeczny, jak i ekonomiczny...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej

 • Z wielkim zadowoleniem przyjmuję publikację badania pt. „Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej”, zleconego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i przeprowadzonego przez CIRIEC. Publikując trzy kolejne badania począwszy od 2008 r. udowodniliśmy nasze nieustające zaangażowanie...


  POBIERZ

  J. L. Monzón, R. Chaves Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej

 • K. Kajdanek, J. Pluta Wrocławska diagnoza społeczna 2017

  Wrocławska Diagnoza Społeczna (WDS) to kompleksowe badanie wrocławian obejmujące warunki funkcjonowania gospodarstw domowych, dobrostan indywidualny, jak również rolę otoczenia zewnętrznego oraz ofertę usług miejskich w kreowaniu indywidualnej jakości życia. Obecna WDS 2017 jest trzecim z kolei badaniem w cyklu WDS.


  POBIERZ

  K. Kajdanek, J. Pluta Wrocławska diagnoza społeczna 2017

 • B. Szatur-Jaworskia i P. Błędowski System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania

  Podczas gdy w tak wielu państwach europejskich problem starzenia się społeczeństwa urósł do rangi kwestii o znaczeniu strategicznym, na co dzień zapominamy, że każdy z nas – jeśli ma szczęście – będzie kiedyś seniorem lub seniorką. Chociaż opatrzyliśmy starość wieloma eufemizmami, takimi jak „jesień życia”, nie zmienia to faktu...


  POBIERZ

  B. Szatur-Jaworskia i P. Błędowski System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania

 • Podobnie jak wiele społeczenstw kultury Zachodu równiez polskie społeczenstwo sie starzeje. Prognozy statystyczne przewiduja, ze liczba seniorów (ludzi w wieku co najmniej 65 lat) w naszym kraju bedzie stale rosła, az w 2050 roku osiagnie prawdopodobnie 30 proc. — 35 proc. społeczenstwa (prognoza GUS na lata 2014–2050). Sytuacja taka bedzie niespotykanym dotad ewenementem...


  POBIERZ

  Sebastian Smolarz Widoki na starość

 • Praca zbiorowa Analiza rozwoju społecznego

  Główną przesłanką niezbędnej zmiany myślenia o konkurencyjności jest konieczność dostrzeżenia wielu czynników mających wpływ na kształtowanie polityk rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów, do których niewątpliwie należą takie megatrendy, jak: globalizacja, rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, automatyzacja...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Analiza rozwoju społecznego

 • Państwo stało się tematem publicznej debaty i sporu na całym świecie. Po dekadach dominacji neoliberalnego podejścia – w którym państwo traktowano jak problem – okazało się, że jest ono niezbędne, by podejmować działania ratunkowe w czasach kryzysu. Wraz z powrotem świadomości znaczenia państwa ruszyła lawina studiów i analiz poświęconych...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Państwo i My. Osiem grzechów głównych

 • Donata Kurpas Potrzeby somatyczne, psychologiczne i społeczne

  Proces starzenia się ludności jest jednym z najważniejszych zjawisk społecznych XXI wieku a jego skutki odnoszą się zarówno do kwestii ekonomicznych, opieki zdrowotnej jak również do relacji międzypokoleniowych. Starzenie się ludności ma bardzo rozległe konsekwencje dla usytuowania rodzin i gospodarstw domowych, zatrudnienia oraz finansów publicznych...


  POBIERZ

  Donata Kurpas Potrzeby somatyczne, psychologiczne i społeczne

 • Europejskie dyrektywy przeciw dyskryminacji oraz krajowe prawa dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek stanowią jeden z głównych wskaźników tego, w jaki sposób społeczeństwo europejskie postrzega i traktuje starszą część swojej populacji. Równie wymowny, a nawet ważniejszy, jest poziom zaawansowania procesów wdrażania prawa wpływającego...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Najlepsze praktyki w dziedzinie kształtowania polityki

 • Praca zbiorowa Nowa Jakość dla Seniora

  Ogólne podejście do opieki dochodzącej zostało określone w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata...


  POBIERZ

  ZAŁĄCZNIK 1

  ZAŁĄCZNIK 2

  Praca zbiorowa Nowa Jakość dla Seniora

 • Kryzys demograficzny w Europie może być szansą na stworzenie w Polsce nowego rodzaju biznesu związanego z usługami opiekuńczymi dla seniorów. Polska w nowej gałęzi gospodarki zwanej „silver economy“ może uzyskać przewagę konkurencyjną ze względu na atrakcyjność cenową przy wysokim poziomie kwalifikacji personelu medycznego i opiekuńczego...


  POBIERZ

  Marzena Rudnicka Gospodarka senioralna – nowy sektor gospodarki