• Piotr Szukalski Ludzie bardzo starzy – niewidoczne grupa docelowa

  Długowieczność była zawsze stanem pożądanym, a w ciągu ostatnich dekad wyraźnie zwiększyła się grupa osób osiągających bardzo zaawansowany wiek. Pod wieloma względami społeczeństwo i jego instytucje – organizacje, sposoby myślenia i działania – nie są jednak przygotowane na wzrost liczby osób bardzo starych. Terminem tym w polskich realiach najczęściej określa...


  POBIERZ

  Piotr Szukalski Ludzie bardzo starzy – niewidoczne grupa docelowa

 • Przez pięć lat w ramach dorocznych Kongresów Innowacyjnej gospodarki szukaliśmy mechanizmów, które by uwolniły innowacyjność polaków. W kolejnych latach dyskutowaliśmy o znoszeniu barier tworzonych przez prawo, podatki, aparat państwa, oświatę. stopniowo odkrywaliśmy, że różne rozwiązania sprawdzone w innych krajach w Polsce działają źle lub są trudne do wprowadzenia...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Reforma Kulturowa

 • Nasze propozycje uporządkowaliśmy w sposób znany z dokumentów statystycznych. Sformułowaliśmy więc misję, która odpowiada na pytanie "co robimy?" i jest podstawową deklaracją ideową dla wszystkich podmiotów, które chciałyby realizować przedstawione tu koncepcje. Same działania układamy hierarchicznie - wyznaczamy cel główny, przyporządkowujemy mu dwa cele szczegółowe...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Masterplan 60+ strategia wsparcia seniorów Nadodrza

 • Od kilkunastu lat pojawiają się w publikacjach i wypowiedziach demografów i polityków prognozy ukazujące proces przyspieszonego starzenia się polskiego społeczeństwa. Proces ten zagraża stabilności systemu emerytalnego i grozi wyhamowaniem rozwoju gospodarczego kraju, ale także będzie istotnie wpływał na wiele innych dziedzin...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Budownictwo Senioralne w Polsce

 • Jolanta Perek - Białas Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym

  Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (Aktywnego Starzenia) i Solidarności Międzypokoleniowej (w tłumaczeniu European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity) spowodował, że aktywne starzenie jest już pojęciem znanym i uwzględnianym w politykach dotyczących osób starszych, w tym także w polityce senioralnej w Polsce. Jako przykład można...


  POBIERZ

  Jolanta Perek - Białas Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym

 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 to pierwszy tego typu dokument, który w sposób całościowy odnosi się do seniorów oraz wyzwania, jakim jest nieuchronne starzenie się populacji w Polsce. Starzenie się populacji państw rozwiniętych jest nieodwracalnym następstwem wielkich osiągnięć...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Długofalowa Polityka Senioralna

 • Praca zbiorowa Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014

  Obecne badania swoją ideą oraz tematyką nawiązują do podobnego projektu, zrealizowanego we Wrocławiu w 2010 r. we współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Europejska Nasza Wspólna Sprawa” i Urzędem Miasta Wrocławia, reprezentowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W realizację zarówno poprzedniej jak i obecnej edycji Diagnozy zaangażowani...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014

 • Stefan Kawalec Jak mobilizować oszczędności emerytalne?

  Polska gospodarka cierpi na niedostatek długoterminowych oszczędności krajowych. Jednocześnie przyszli emeryci potrzebują dodatkowego kapitału na starość, aby zamortyzować oczekiwany głęboki spadek wysokości emerytur przyznawanych w obowiązkowym systemie emerytalnym w stosunku do poziomu płac. Polacy we...


  POBIERZ

  Stefan Kawalec Jak mobilizować oszczędności emerytalne?

 • Kwestia szerokich konsekwencji faktu starzenia się naszego społeczeństwa poruszana jest co chwilę w polskich dyskusjach publicznych i popierana licznymi danymi. Wzmożona debata na ten temat, zapoczątkowana w dużej mierze przez przedstawicieli starszych pokoleń, uświadamia młodszym pokoleniom, że warto myśleć o starości, przystosowywać miasta...


  POBIERZ

  Marta Żakowska Miasto przyjazne starzeniu: przewodnik

 • Przygotowanie młodzieży do radzenia sobie z wyzwaniami społeczeństwa informacyjnego oraz czerpania maksymalnych korzyści z możliwości, jakie to społeczeństwo stwarza, zostało zapisane wśród najważniejszych celów w poszczególnych systemach edukacji w Europie. Sprawiło to, że politycy zajmują cy się oświatą dokonali przeglądu treści programowych i metod nauczania...


  POBIERZ

  Anna Smoczyńska Kompetencje kluczowe

 • Praca zbiorowa Raport na temat sytuacji osób starszych

  Wzrost odsetka osób starych w społeczeństwie Polski nabiera coraz większego tempa. Do roku 2035 udział osób w wieku 65 i więcej lat (65 lat powszechnie przyjmuje się jako umowną granicę starości) zbliży się do ¼. Proces demograficznego starzenia się ludności przebiegać będzie nierównomiernie, w większym stopniu kształtując strukturę demograficzną mieszkańców miast...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Raport na temat sytuacji osób starszych

 • Już po raz szósty w Dąbrowie Górniczej organizowana jest konferencja, na której poruszone zostaną tematy dotyczące starości. Na poprzednich spotkaniach specjaliści reprezentujący różne dziedziny wiedzy, na co dzień stykający się z problemami seniorów, dyskutowali o miejscu osób starszych we współczesnym, polskim...


  POBIERZ

  Adam Zych Starość darem, zadaniem i wyzwaniem