• Europejskie dyrektywy przeciw dyskryminacji oraz krajowe prawa dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek stanowią jeden z głównych wskaźników tego, w jaki sposób społeczeństwo europejskie postrzega i traktuje starszą część swojej populacji. Równie wymowny, a nawet ważniejszy, jest poziom zaawansowania procesów wdrażania prawa wpływającego...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Najlepsze praktyki w dziedzinie kształtowania polityki

 • Praca zbiorowa Nowa Jakość dla Seniora

  Ogólne podejście do opieki dochodzącej zostało określone w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata...


  POBIERZ

  ZAŁĄCZNIK 1

  ZAŁĄCZNIK 2

  Praca zbiorowa Nowa Jakość dla Seniora

 • Kryzys demograficzny w Europie może być szansą na stworzenie w Polsce nowego rodzaju biznesu związanego z usługami opiekuńczymi dla seniorów. Polska w nowej gałęzi gospodarki zwanej „silver economy“ może uzyskać przewagę konkurencyjną ze względu na atrakcyjność cenową przy wysokim poziomie kwalifikacji personelu medycznego i opiekuńczego...


  POBIERZ

  Marzena Rudnicka Gospodarka senioralna – nowy sektor gospodarki

 • Piotr Szukalski Ludzie bardzo starzy – niewidoczne grupa docelowa

  Długowieczność była zawsze stanem pożądanym, a w ciągu ostatnich dekad wyraźnie zwiększyła się grupa osób osiągających bardzo zaawansowany wiek. Pod wieloma względami społeczeństwo i jego instytucje – organizacje, sposoby myślenia i działania – nie są jednak przygotowane na wzrost liczby osób bardzo starych. Terminem tym w polskich realiach najczęściej określa...


  POBIERZ

  Piotr Szukalski Ludzie bardzo starzy – niewidoczne grupa docelowa

 • Przez pięć lat w ramach dorocznych Kongresów Innowacyjnej gospodarki szukaliśmy mechanizmów, które by uwolniły innowacyjność polaków. W kolejnych latach dyskutowaliśmy o znoszeniu barier tworzonych przez prawo, podatki, aparat państwa, oświatę. stopniowo odkrywaliśmy, że różne rozwiązania sprawdzone w innych krajach w Polsce działają źle lub są trudne do wprowadzenia...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Reforma Kulturowa

 • Nasze propozycje uporządkowaliśmy w sposób znany z dokumentów statystycznych. Sformułowaliśmy więc misję, która odpowiada na pytanie "co robimy?" i jest podstawową deklaracją ideową dla wszystkich podmiotów, które chciałyby realizować przedstawione tu koncepcje. Same działania układamy hierarchicznie - wyznaczamy cel główny, przyporządkowujemy mu dwa cele szczegółowe...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Masterplan 60+ strategia wsparcia seniorów Nadodrza

 • Od kilkunastu lat pojawiają się w publikacjach i wypowiedziach demografów i polityków prognozy ukazujące proces przyspieszonego starzenia się polskiego społeczeństwa. Proces ten zagraża stabilności systemu emerytalnego i grozi wyhamowaniem rozwoju gospodarczego kraju, ale także będzie istotnie wpływał na wiele innych dziedzin...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Budownictwo Senioralne w Polsce

 • Jolanta Perek - Białas Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym

  Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (Aktywnego Starzenia) i Solidarności Międzypokoleniowej (w tłumaczeniu European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity) spowodował, że aktywne starzenie jest już pojęciem znanym i uwzględnianym w politykach dotyczących osób starszych, w tym także w polityce senioralnej w Polsce. Jako przykład można...


  POBIERZ

  Jolanta Perek - Białas Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym

 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 to pierwszy tego typu dokument, który w sposób całościowy odnosi się do seniorów oraz wyzwania, jakim jest nieuchronne starzenie się populacji w Polsce. Starzenie się populacji państw rozwiniętych jest nieodwracalnym następstwem wielkich osiągnięć...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Długofalowa Polityka Senioralna

 • Praca zbiorowa Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014

  Obecne badania swoją ideą oraz tematyką nawiązują do podobnego projektu, zrealizowanego we Wrocławiu w 2010 r. we współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Europejska Nasza Wspólna Sprawa” i Urzędem Miasta Wrocławia, reprezentowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W realizację zarówno poprzedniej jak i obecnej edycji Diagnozy zaangażowani...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014

 • Stefan Kawalec Jak mobilizować oszczędności emerytalne?

  Polska gospodarka cierpi na niedostatek długoterminowych oszczędności krajowych. Jednocześnie przyszli emeryci potrzebują dodatkowego kapitału na starość, aby zamortyzować oczekiwany głęboki spadek wysokości emerytur przyznawanych w obowiązkowym systemie emerytalnym w stosunku do poziomu płac. Polacy we...


  POBIERZ

  Stefan Kawalec Jak mobilizować oszczędności emerytalne?

 • Kwestia szerokich konsekwencji faktu starzenia się naszego społeczeństwa poruszana jest co chwilę w polskich dyskusjach publicznych i popierana licznymi danymi. Wzmożona debata na ten temat, zapoczątkowana w dużej mierze przez przedstawicieli starszych pokoleń, uświadamia młodszym pokoleniom, że warto myśleć o starości, przystosowywać miasta...


  POBIERZ

  Marta Żakowska Miasto przyjazne starzeniu: przewodnik