• Przygotowanie młodzieży do radzenia sobie z wyzwaniami społeczeństwa informacyjnego oraz czerpania maksymalnych korzyści z możliwości, jakie to społeczeństwo stwarza, zostało zapisane wśród najważniejszych celów w poszczególnych systemach edukacji w Europie. Sprawiło to, że politycy zajmują cy się oświatą dokonali przeglądu treści programowych i metod nauczania...


  POBIERZ

  Anna Smoczyńska Kompetencje kluczowe

 • Praca zbiorowa Raport na temat sytuacji osób starszych

  Wzrost odsetka osób starych w społeczeństwie Polski nabiera coraz większego tempa. Do roku 2035 udział osób w wieku 65 i więcej lat (65 lat powszechnie przyjmuje się jako umowną granicę starości) zbliży się do ¼. Proces demograficznego starzenia się ludności przebiegać będzie nierównomiernie, w większym stopniu kształtując strukturę demograficzną mieszkańców miast...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Raport na temat sytuacji osób starszych

 • Już po raz szósty w Dąbrowie Górniczej organizowana jest konferencja, na której poruszone zostaną tematy dotyczące starości. Na poprzednich spotkaniach specjaliści reprezentujący różne dziedziny wiedzy, na co dzień stykający się z problemami seniorów, dyskutowali o miejscu osób starszych we współczesnym, polskim...


  POBIERZ

  Adam Zych Starość darem, zadaniem i wyzwaniem

 • Przedstawiamy Państwu publikację poświęconą zasięganiu opinii osób starszych w kwestiach ich dotyczących i włączaniu ich w procesy decyzyjne. Ma ona charakter praktycznego przewodnika po tego typu procesach – podpowiada, jak je organizować i prowadzić oraz wskazuje przykłady działań, z których warto czerpać inspiracje. Mamy nadzieję, że publikacja...


  POBIERZ

  Weronika Styś Jak usłyszeć głos seniora?

 • Przedstawiany Raport podejmuje kompleksowo problem uwarunkowań kondycji psychofizycznej osób w wieku okołoemerytalnym ze szczególnym uwzględnieniem czynników wywołujących stres. W zamierzeniu autorów Raport ma stanowić pewien element znacznie szerszej diagnozy sytuacji ludzi starszych w społeczeństwie polskim. Diagnoza taka jest koniecznym etapem w procesie wypracowywania...


  POBIERZ

  Filip Raciborski Stres okołoemerytalny

 • Zdobycie przez uczestników umiejętności wyszukiwania, selekcji i wykorzystywania w pracy z osobami 50+ zasobów cyfrowych dostępnych w otwarty sposób w sieci (materiałów na otwartych licencjach oraz materiałów z domeny publicznej). Cyfrowe zasoby w sieci stwarzają ogromne możliwości dla każdej grupy użytkowników, jednocześnie wieka...


  POBIERZ

  Kamil Śliwowski Poradnik „Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji”

 • Praca zbiorowa Solidarność pokoleń

  Program „Solidarność pokoleń”1) został przyjęty przez Radę Ministrów w 2008 r. jako pakiet działań rządowych zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia w Polsce. Przyjęty wówczas Program zakładał potrzebę skoordynowanych działań, obejmujących zarówno te obszary, które wspierają popyt na pracę osób 50+, jak i te, które...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Solidarność pokoleń

 • Praca zbiorowa Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej

  Podstawą dla zaprojektowania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (zwanego dalej „Programem ASOS 2014–2020”) stały się doświadczenia z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (zwanego dalej „Programem ASOS 2012–2013”), współpraca z organizacjami realizującymi projekty...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej

 • Praca zbiorowa Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej

  Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (ZDPS) są wykonaniem zobowiązania przewidzianego w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (Program ASOS). Program ASOS jest pierwszym ogólnopolskim programem przygotowanym na taką skalę, przeznaczonym dla osób starszych oraz współpracy...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej

 • W Państwa rękach znajduje się Biała księga, będąca owocem prac Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się. Wypowiadają się tu eksperci, praktycy i decydenci. Problem aktywnego i zdrowego starzenia się jest analizowany pod kątem zdrowotnym, m.in. w obszarze zdrowia publicznego, ekonomicznym, ubezpieczeniowym, jak też w zakresie polityki społecznej. To ważny...


  POBIERZ

  Bolesław Samoliński Biała księga

 • Praca zbiorowa Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu

  Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r., rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW 2011). Celem Europejskiego Roku Wolontariatu jest podniesienie świadomości opinii publicznej na temat znaczenia działalności wolontariackiej, uwypuklenie więziotwórczego wymiaru działalności ochotniczej...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu

 • E-book ten powstał na bazie moich doświadczeń powstałych podczas pracy z Seniorami w ramach projektu Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza realizowanego przez Fundację Aktywny Senior w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3...


  POBIERZ

  Dagmara Kraj Kwiecińska Jak zacząć komunikować się w innym języku?