Idzie trzecia Zmiana…  Teraz my!  Seniorzy - ruszajmy!  Ruszajmy z miłością i energią!  Teraz do nas świat należy!  Do przodu Seniorzy!  Seniorzy górą!  Widoczny znak. Seniorzy!  Seniorzy też ludzie!  Teraz działamy!  Senior - człowiek, ale z dużym doświadczeniem!  Stary i młody bojownik!  Ćwicz umysł i ciało, by lat ubywało!  Twój ruch!  60 + Sektor3 = @ktywny Senior…  @ktywny Senior to duchem junior!  Sursum corda Seniores!  Carpe diem Seniores!  - to my! Seniorzy, absolwenci projektu @ktywny Senior!

WZMACNIANIE KOMPETENCJI

Projekt "Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych" powstał z inicjatywy Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz organizacji partnerskich Fundacji Aktywny Senior i Fundacji Przemian Społecznych - Zmiana. Partnerstwo to, współpracujące na co dzień w obszarze rozwoju społecznego i uzupełniające swoje działania w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, chce poszerzyć swój zasięg o wymiar europejski w zakresie edukacji dorosłych, kształcenia zawodowego dla sektora pozarządowego oraz pracy na rzecz spójności społecznej.

 

Sektor pozarządowy (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne) postrzegany jest często, jako organizacje działające pro-społecznie i charytatywnie, pomijając jego rolę i znaczenie w edukacji formalnej, nieformalnej i poza formalnej. Codzienne działania organizacji partnerskich udowadniają, że te formy organizacyjne pełnią równie ważną rolę w edukacji obywateli, oferując zawodowe szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych, szkolenia dla obecnych i przyszłych wolontariuszy w zakresie kompetencji komunikacyjnych i społecznych (edukacja formalna), staży, praktyk i wolontariatu (edukacja nieformalna i poza formalna). Tego typu edukacja jest codzienną praktyką w organizacjach partnerskich konsorcjum, którego lider skupia ponad 450 organizacji pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej. Organizacje partnerskie konsorcjum działają w synergii, aby wzmocnić swój potencjał edukacyjny, aby dotrzeć do jak największej ilości grup docelowych oraz wypracować narzędzia walidacji kompetencji nabytych drogą formalną, poza formalną i nieformalną. Fundacja Umbrella organizuje szkolenia zawodowe dla kadry zarządzającej organizacji pozarządowych (zarządzanie, księgowość, współpraca partnerska, ICT w edukacji, itd.), oferuje działania edukacyjne dla szerokiego grona odbiorców rozwijające kompetencje kluczowe (kursy komputerowe, konwersacje w j. obcych, spotkania animacyjne), Fundacja Aktywny Senior współpracuje z instytucjami lokalnymi w kwestii poprawy jakości życia osób starszych, włącza w swoje działania ponad 250 seniorów w tym wolontariuszy seniorów, którym wydaje certyfikaty nabytych kompetencji, Fundacja Zmiana jest aktywna na polu pracy z młodzieżą i włączą się we wszystkie działania międzysektorowe, które mają na celu kompleksowe podejście do edukacji i aktywizacji obywatelskiej. Partnerstwo to zdecydowało się wystąpić jako konsorcjum z powodu: zbieżności misji i społecznego obszaru zaangażowania, efektywnego wykorzystania zasobów, zasady współpracy a nie zasady konkurencyjności, zbieżności celów pod względem Europejskiego Planu Rozwoju.

 

Zamiarem partnerstwa konsorcjum jest rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników, kadry zarządzającej oraz niektórych wolontariuszy w obszarach: zarządzanie edukacyjnymi projektami międzynarodowymi, zarządzania organizacją, rozwój kompetencji w obszarze edukacji dorosłych oraz rozwój kompetencji interpersonalnych.

 

Cele te partnerstwo konsorcjum chce osiągnąć dzięki uczestnictwu pracowników w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez podmioty zagraniczne, które oprócz oferty przekazywania wiedzy "twardej" oferują proces nauki w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, gdzie wymiana doświadczeń, wiedzy i oczekiwań nabędzie innego wymiaru, niż rutynowe działania na poziomie lokalny, regionalnym czy krajowym.

 

Realizacja projektu w partnerstwie zagranicznym wpłynie na jakość i ilość działań w odniesieniu do współpracy europejskiej z innymi organizacjami/instytucjami z różnych krajów Europy oraz nawiązaniu nowych kontaktów z tymi organizacjami, które działają w obszarze edukacji dorosłych. Wybór partnerów zagranicznych (organizatorów szkoleń) odbył się z zastosowaniem kryterium jakości oferowanych szkoleń - organizatorzy znajdują się w oficjalnym europejskim Katalogu szkoleń Grundtvig/Comenius, co świadczy o doświadczeniu w realizacji podobnych projektów, jak i wartości jakościowej szkolenia. Partnerzy zagraniczni zobowiązali się do utworzenia grup szkoleniowych zróżnicowanych kulturowo i językowo, co stworzy okazję do wymiany obserwacji, dobrych praktyk oraz do lepszego poznania realiów krajów uczestników.

 

Uczestnicy szkoleń w ramach projektu otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz Europass Mobility

 

Pierwsze szkolenie już za nami - zobacz
Wzmocnienie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych - zobacz

Zakończenie realizacji projektu - zobacz

 

"Projekt „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych” był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną."

 

Transfer Supermocy
Specjalistyczne wielodniowe treningi i szkolenia we Włoszech, Grecji i na Cyprze, zapewniające bezcenną wiedzę, podnoszące samoświadomość i kształtujące wrażliwość społeczną uczestników. Tak w skrócie wyglądał program projektu wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych. Czytaj więcej

 

Zapraszamy na blogi
Fundacji Aktywny Senior

Copyright © 2010 - 2013 by Konpos. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Fundacja @ktywny Senior - Erasmus+