• Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 to pierwszy tego typu dokument, który w sposób całościowy odnosi się do seniorów oraz wyzwania, jakim jest nieuchronne starzenie się populacji w Polsce. Starzenie się populacji państw rozwiniętych jest nieodwracalnym następstwem wielkich osiągnięć...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Długofalowa Polityka Senioralna

 • Praca zbiorowa Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014

  Obecne badania swoją ideą oraz tematyką nawiązują do podobnego projektu, zrealizowanego we Wrocławiu w 2010 r. we współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Europejska Nasza Wspólna Sprawa” i Urzędem Miasta Wrocławia, reprezentowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W realizację zarówno poprzedniej jak i obecnej edycji Diagnozy zaangażowani...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014

 • Stefan Kawalec Jak mobilizować oszczędności emerytalne?

  Polska gospodarka cierpi na niedostatek długoterminowych oszczędności krajowych. Jednocześnie przyszli emeryci potrzebują dodatkowego kapitału na starość, aby zamortyzować oczekiwany głęboki spadek wysokości emerytur przyznawanych w obowiązkowym systemie emerytalnym w stosunku do poziomu płac. Polacy we...


  POBIERZ

  Stefan Kawalec Jak mobilizować oszczędności emerytalne?

 • Kwestia szerokich konsekwencji faktu starzenia się naszego społeczeństwa poruszana jest co chwilę w polskich dyskusjach publicznych i popierana licznymi danymi. Wzmożona debata na ten temat, zapoczątkowana w dużej mierze przez przedstawicieli starszych pokoleń, uświadamia młodszym pokoleniom, że warto myśleć o starości, przystosowywać miasta...


  POBIERZ

  Marta Żakowska Miasto przyjazne starzeniu: przewodnik

 • Przygotowanie młodzieży do radzenia sobie z wyzwaniami społeczeństwa informacyjnego oraz czerpania maksymalnych korzyści z możliwości, jakie to społeczeństwo stwarza, zostało zapisane wśród najważniejszych celów w poszczególnych systemach edukacji w Europie. Sprawiło to, że politycy zajmują cy się oświatą dokonali przeglądu treści programowych i metod nauczania...


  POBIERZ

  Anna Smoczyńska Kompetencje kluczowe

 • Praca zbiorowa Raport na temat sytuacji osób starszych

  Wzrost odsetka osób starych w społeczeństwie Polski nabiera coraz większego tempa. Do roku 2035 udział osób w wieku 65 i więcej lat (65 lat powszechnie przyjmuje się jako umowną granicę starości) zbliży się do ¼. Proces demograficznego starzenia się ludności przebiegać będzie nierównomiernie, w większym stopniu kształtując strukturę demograficzną mieszkańców miast...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Raport na temat sytuacji osób starszych

 • Już po raz szósty w Dąbrowie Górniczej organizowana jest konferencja, na której poruszone zostaną tematy dotyczące starości. Na poprzednich spotkaniach specjaliści reprezentujący różne dziedziny wiedzy, na co dzień stykający się z problemami seniorów, dyskutowali o miejscu osób starszych we współczesnym, polskim...


  POBIERZ

  Adam Zych Starość darem, zadaniem i wyzwaniem

 • Przedstawiamy Państwu publikację poświęconą zasięganiu opinii osób starszych w kwestiach ich dotyczących i włączaniu ich w procesy decyzyjne. Ma ona charakter praktycznego przewodnika po tego typu procesach – podpowiada, jak je organizować i prowadzić oraz wskazuje przykłady działań, z których warto czerpać inspiracje. Mamy nadzieję, że publikacja...


  POBIERZ

  Weronika Styś Jak usłyszeć głos seniora?

 • Przedstawiany Raport podejmuje kompleksowo problem uwarunkowań kondycji psychofizycznej osób w wieku okołoemerytalnym ze szczególnym uwzględnieniem czynników wywołujących stres. W zamierzeniu autorów Raport ma stanowić pewien element znacznie szerszej diagnozy sytuacji ludzi starszych w społeczeństwie polskim. Diagnoza taka jest koniecznym etapem w procesie wypracowywania...


  POBIERZ

  Filip Raciborski Stres okołoemerytalny

 • Zdobycie przez uczestników umiejętności wyszukiwania, selekcji i wykorzystywania w pracy z osobami 50+ zasobów cyfrowych dostępnych w otwarty sposób w sieci (materiałów na otwartych licencjach oraz materiałów z domeny publicznej). Cyfrowe zasoby w sieci stwarzają ogromne możliwości dla każdej grupy użytkowników, jednocześnie wieka...


  POBIERZ

  Kamil Śliwowski Poradnik „Cyfrowe Obiegi Kultury i Edukacji”

 • Praca zbiorowa Solidarność pokoleń

  Program „Solidarność pokoleń”1) został przyjęty przez Radę Ministrów w 2008 r. jako pakiet działań rządowych zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia w Polsce. Przyjęty wówczas Program zakładał potrzebę skoordynowanych działań, obejmujących zarówno te obszary, które wspierają popyt na pracę osób 50+, jak i te, które...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Solidarność pokoleń

 • Praca zbiorowa Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej

  Podstawą dla zaprojektowania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (zwanego dalej „Programem ASOS 2014–2020”) stały się doświadczenia z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (zwanego dalej „Programem ASOS 2012–2013”), współpraca z organizacjami realizującymi projekty...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej