Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Na zaproszenie Prezesa Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Pana Stanisława Schuberta byliśmy gośćmi na spotkaniu w Jeleniej Górze w dniu 27 lipca br. Na spotkaniu omówiliśmy rezultaty zakończonego niedawno projektu „Współtworzenie usług publicznych w Europie” www.propolab.f-as.pl/ oraz omówiliśmy założenia do pochodnego nogo projektu jakim jest „Przedsiębiorczość 60+”.

W dniu 27.VII.2021, w biurze KSON w J. Górze z inicjatywy Staszka Schuberta, odbyło się ciekawe spotkanie z Marianem Ferencem, prezesem Fundacji Aktywny Senior z Wrocławia, poświęcone wymianie poglądów nt. wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi i możliwościami jakie rysują się w związku z konsultowanym przez Rząd, projektem „Nowego Polskiego Ładu”.

Jednym z omawianych tematów były rezultaty niedawno zakończonego projektu dotyczącego nowego podejścia zgodnego z trendem w UE, odnoszącego się do współtworzenia usług publicznych i do zarządzania w sektorze publicznym, polegającego na tzw. Cokreacji (czyli współtworzeniu) w procesie, gdzie podmiot sektora publicznego otwiera swój łańcuch wartości na interesariuszy, beneficjentów adresowanych działań. Na stronie internetowej, Fundacji Aktywny Senior można zapoznać się poradnikiem, będącym efektem projektu pt. ” WSPÓŁTWORZENIE USŁUG w OBSZARZE MIESZKALNICTWA SENIORALNEGO w POLSCE – ProPoLab – od marzeń do rzeczywistości”.

Przykładem rozwiązań zastosowanych w Szwecji może być przetłumaczony na język polski, ciekawy podręcznik odnoszący się Cohousingu; www.f-as.pl/page/ebook/app/data/publikacja/#page/1, www.f-as.pl/projekty oraz publikacja na temat „WSPÓLNOT SĄSIEDZKICH” www.f-as.pl/grundtvig.

Innym tematem poruszonym na spotkaniu, była idea projektu pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 60 +”, który zakłada realizację metodą żywego laboratorium (Living Lab) w partnerstwie międzynarodowym z udziałem regionów UE. a partnerami będą, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze oraz PUP. Problem aktywności seniorów staje się kluczowy i w ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania problematyką starości i starzenia się, co niewątpliwie jest związane z szybko postępującymi zmianami demograficznymi w Polsce. Temat podejmuje też przyjęty w ostatnich dniach do konsultacji, rządowy projekt „STRATEGII DEMOGRAFICZNEJ do 2040 ROKU” www.gov.pl/web/demografia/strategia. będący pierwszym w Polsce kompleksowym dokumentem mierzącym się z bardzo niekorzystnymi trendami w obszarze demografii. Strategicznym celem tej strategii jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń. Jeszcze do niedawna starzenie się populacji było wyłącznie problemem państw wysoko rozwiniętych, zaś my w Polsce, przegapiliśmy właściwy moment na aktywne działanie, by teraz podjąć właściwe kroki i w pocie czoła starać się nadrobić zaległości. Obecnie w Europie, znaczna część populacji osób starszych żyje w krajach określanych jako region Globalnego Południa. Mimo iż Polska geograficznie do tej strefy nie należy, starzenie się naszej populacji jest podobnie, jak w tych krajach. Zachodzące przemiany demograficzne w europie, wyprzedzają wzrost gospodarczy. O ile kraje rozwinięte gospodarczo w wyniku rozpoznania przemian demograficznych i przewidywania ich skutków wykorzystały lepiej czas, na przynajmniej częściowe przygotowanie się na konsekwencje procesu starzenia się. (co pokazuje przykład cohousingu w Szwecji oraz rozwinięcie systemu ubezpieczeń społecznych jak też przyjęcie rozwiązań wydłużających możliwości zatrudnienia osób (zarówno mężczyzn i kobiet) po 60 roku życia) – to obecnie kraje mniej zaawansowane społeczno- ekonomicznie, w tym również Polska, stoją w obliczu sytuacji, w której przemiany demograficzne następują tak szybko, że utrudniają reagowanie na pojawiające się wyzwania. W debacie publicznej w Polsce coraz dobitniej wyrażane jest przekonanie, że starość stanowi równie istotny etap życia jednostki, jak każdy poprzedni, a poznanie i analiza procesów starzenia się na wszystkich płaszczyznach życia nie tylko przyczyni się do pogłębienia ogólnej wiedzy o człowieku, ale również pozwoli na przygotowanie różnych sfer życia do przyjęcia rosnącej populacji osób starszych.

Biorąc pod uwagę doświadczenia, należy uznać, że dotychczasowy model aktywności ludzi starszych nie przystaje do aktualnych wyzwań cywilizacyjnych, stąd też pomysł na projekt Przedsiębiorczość 60+, który zakłada zbadanie potencjału rozwoju przedsiębiorczości osób starszych i zweryfikowanie możliwości jego kształtowania w powiązaniu z obserwowanymi na przestrzeni dekad zmianami społeczno-kulturowymi. Zakłada też wykorzystanie kompetencji pracowników 60+ (diagnoza i ich ocena, jako element działań zorientowanych na działalność zawodową i społeczną). Celem projektu jest opracowanie programu inkluzji pracowników 60+ na rynku pracy oraz w organizacjach biznesowych z uwzględnieniem zmian w przyszłościowej nomenklaturze zawodów, jak też opracowanie i implementacja innowacji społecznych kreujących nowe pola aktywności zawodowej i społecznej a przede wszystkim większą współpracę międzypokoleniową, której rezultatem powinna być poprawa jakości życia osób 60+ przy współudziale interesariuszy we współtworzeniu rozwiązań,

Idea projektu „Przedsiębiorczość 60+” jest zbieżna z wyznacznikami nowego podejścia do starzenia się i spójna z obowiązującymi strategicznymi dokumentami o charakterze ponadnarodowym, oraz krajowym i dotyczy zagadnień definiowanych w literaturze i praktyce jako „Longevity Economy” („ekonomia długoaktywności”).
Projektowane działania biorą pod uwagę dobro osób 60+ i będą przez te osoby współkreowanie w optyce horyzontalnej, rozwijając i promując tzw. „Srebrną Gospodarkę” oraz wolontariat, wzmacniając kapitał społeczny i stan wiedzy gerontologicznej, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i wsparcie w procesie adaptacji do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Podczas spotkania była też okazja do zaprezentowania infrastruktury i dorobku KSON, służącego aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz przyjaznego miejsca spotkań.