Wizyta studyjna WCS

Wizyta studyjną we Wrocławskim Centrum Seniora z udziałem Fundacji Aktywny Senior  dla 40 seniorów z Krakowa biorących udział w projekcie „Akademia Skutecznego Seniora”  jako przykład dobrej praktyki.

Z inicjatywy Stowarzyszenia PRACOWNIA OBYWATELSKA – www.pracowniaobywatelska.pl  zorganizowano we Wrocławskim Centrum Wolontariatu spotkanie na którym prezentowano dobre praktyki wybranych wrocławskich organizacji senioralnych.

Misją Stowarzyszenia jest zmiana społeczna. Animują inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, wzmacniają partycypacyjny model demokracji oparty na zasadach dialogu i pomocniczości, wspierają budowę silnego trzeciego sektora działającego w oparciu o wysokie standardy.

Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym aktywni i świadomi obywatele biorą odpowiedzialność za siebie i innych, prowadzą dialog ponad podziałami i współpracują w imię wspólnych celów, ufają sobie i podmiotom sfery publicznej, uczestniczą w wyborach i debatach publicznych, wiedzą, że dzięki swoim działaniom mają wpływ na otoczenie.

Stowarzyszenie aktualnie realizuje projekt „Akademia Skutecznego Seniora” który jest kontynuacją „Senioralnego Audytu Przestrzeni”, pokłosiem którego była publikacja.

W Akademii, chcemy przygotować seniorów nie tylko do diagnozowania otaczającej ich przestrzeni pod kątem niedogodności i barier, jakie napotykają osoby 60+ ale również do bycia rzecznikiem zmian, które miałyby doprowadzić do rozwiązania zauważonych przez nich problemów.

Na spotkaniu zaprezentowano aktualne i historyczne działania i projekty Fundacji. Szczególną uwagę poświęcono na upowszechnienie rezultatów ostatniego projektu „Wzrost kompetencji-Motorem zmiany” z programu Erasmus+.  Efektem realizacji tego projektu zostały utworzone Grupy Samokształceniowe jako wzorcowy element edukacji dorosłych. Ten element edukacji był przedmiotem wspólnej dyskusji i wymiany wspólnych doświadczeń. Poinformowano gości o tym, że jedna z Grup Samokształceniowych REKODZIEŁO E+ wygrały konkurs „Dobro w dłoniach” z Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw na przygotowanie wydarzeń dla Hospicjów dla dzieci. Poinformowano gości o celach nowego projektu jaki będzie realizowała Fundacja „Współtworzenie innowacji w zakresie usług w Europie” w ramach programu H2020 z obszaru Innowacje Społeczne. To wywołało interesującą dyskusję na temat reaktywacji sąsiedztwa i tworzenia wspólnych przestrzeni dla seniorów w miejscach ich zamieszkania. W działaniach tego projektu zostanie wykorzystana publikacja „SREBRNA KSIĘGA Senioralny Audyt Przestrzeni” jako jeden ze źródeł dalszych prac nad projektem.

Kilka zdjęć z wydarzenia: