Warsztaty Liderów

W ramach programu Lider Działań Społecznych – Wrocławskiej Szkoły Liderów w dniu 27 lutego br. w Centrum Sektor3, siedzibie Fundacji Aktywny Senior odbył się warsztat pt. Wolontariat senioralny. Spotkanie z wolontariuszkami z Fundacji AKTYWNY SENIOR.

Uczestnicy warsztatów spotkali się z wolontariuszami skupionymi wokół Fundacji gdzie mogli dowiedzieć się o ich działaniach. Najciekawszym zaangażowaniem tych wolontariuszy jest we wspieraniu Narodowego Forum Muzyki, które trwa od 2016 roku to jest od kiedy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury. Zapoznano uczestników warsztatów z „nowym” określeniem wolontariatu, który przebił się już do przestrzeni publicznej. Jest wolontariat kompetencyjny, który został już wpisany w zadania nowego Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka jako „100 zadań na 100 dni” Uczestnicy w trakcie warsztatów korzystali z możliwości przygotowywania ozdób wielkanocnych z materiałów wykorzystywanych w rękodziele. Rozmawiano o korzyściach jakie niesie ze sobą uczestnictwo w wolontariacie. Było wiele pytań, które w ocenie prowadzących prowadzi do wniosku, że temat wolontariatu wśród osób późnej dorosłości jest mało rozpoznawalny i wymaga intensywnego uświadamiania.

Wrocławska Szkoła Liderów to projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Seniora. Jego realizacja trwa od 16 stycznia do końca kwietnia 2019 r.

Uczestnicy – obecni i przyszli animatorzy środowisk senioralnych, spotykają się dwa razy w miesiącu na wykładach i warsztatach dotyczących: organizowania i koordynowania działań senioralnych oraz międzypokoleniowych, współpracy z partnerami/instytucjami lokalnymi, pozyskiwania dotacji, identyfikowania potrzeb osób starszych w danej społeczności, doskonalenia kompetencji personalno-społecznych (takich jak: komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, kreatywność, rozwiązywanie problemów, zarządzanie grupą i projektem).

Szkoła Liderów jest wsparciem dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz wrocławskich seniorów w takich miejscach, jak: kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, centra aktywności lokalnej, kluby osiedlowe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządu terytorialnego. Projekt ten zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, aktywizację, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych. W trakcie Szkoły Liderów zaprezentowane zostaną sposoby kreowania projektów, przeprowadzania zmiany, możliwości dalszego rozwoju i tworzenia własnej ścieżki kariery zawodowej.

Szkoła Liderów jest odpowiedzią na zgłaszaną od wielu lat potrzebę kształcenia animatorów środowisk senioralnych, którzy swoją postawą, umiejętnościami i wiedzą będą motywowali i aktywizowali osoby w wieku 60 + oraz inicjowali działania i projekty w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach senioralnych.