• Podobnie jak wiele społeczenstw kultury Zachodu równiez polskie społeczenstwo sie starzeje. Prognozy statystyczne przewiduja, ze liczba seniorów (ludzi w wieku co najmniej 65 lat) w naszym kraju bedzie stale rosła, az w 2050 roku osiagnie prawdopodobnie 30 proc. — 35 proc. społeczenstwa (prognoza GUS na lata 2014–2050). Sytuacja taka bedzie niespotykanym dotad ewenementem...


  POBIERZ

  Sebastian Smolarz Widoki na starość

 • Praca zbiorowa Analiza rozwoju społecznego

  Główną przesłanką niezbędnej zmiany myślenia o konkurencyjności jest konieczność dostrzeżenia wielu czynników mających wpływ na kształtowanie polityk rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów, do których niewątpliwie należą takie megatrendy, jak: globalizacja, rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, automatyzacja...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Analiza rozwoju społecznego

 • Państwo stało się tematem publicznej debaty i sporu na całym świecie. Po dekadach dominacji neoliberalnego podejścia – w którym państwo traktowano jak problem – okazało się, że jest ono niezbędne, by podejmować działania ratunkowe w czasach kryzysu. Wraz z powrotem świadomości znaczenia państwa ruszyła lawina studiów i analiz poświęconych...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Państwo i My. Osiem grzechów głównych

 • Donata Kurpas Potrzeby somatyczne, psychologiczne i społeczne

  Proces starzenia się ludności jest jednym z najważniejszych zjawisk społecznych XXI wieku a jego skutki odnoszą się zarówno do kwestii ekonomicznych, opieki zdrowotnej jak również do relacji międzypokoleniowych. Starzenie się ludności ma bardzo rozległe konsekwencje dla usytuowania rodzin i gospodarstw domowych, zatrudnienia oraz finansów publicznych...


  POBIERZ

  Donata Kurpas Potrzeby somatyczne, psychologiczne i społeczne

 • Europejskie dyrektywy przeciw dyskryminacji oraz krajowe prawa dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek stanowią jeden z głównych wskaźników tego, w jaki sposób społeczeństwo europejskie postrzega i traktuje starszą część swojej populacji. Równie wymowny, a nawet ważniejszy, jest poziom zaawansowania procesów wdrażania prawa wpływającego...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Najlepsze praktyki w dziedzinie kształtowania polityki

 • Praca zbiorowa Nowa Jakość dla Seniora

  Ogólne podejście do opieki dochodzącej zostało określone w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata...


  POBIERZ

  ZAŁĄCZNIK 1

  ZAŁĄCZNIK 2

  Praca zbiorowa Nowa Jakość dla Seniora

 • Kryzys demograficzny w Europie może być szansą na stworzenie w Polsce nowego rodzaju biznesu związanego z usługami opiekuńczymi dla seniorów. Polska w nowej gałęzi gospodarki zwanej „silver economy“ może uzyskać przewagę konkurencyjną ze względu na atrakcyjność cenową przy wysokim poziomie kwalifikacji personelu medycznego i opiekuńczego...


  POBIERZ

  Marzena Rudnicka Gospodarka senioralna – nowy sektor gospodarki

 • Piotr Szukalski Ludzie bardzo starzy – niewidoczne grupa docelowa

  Długowieczność była zawsze stanem pożądanym, a w ciągu ostatnich dekad wyraźnie zwiększyła się grupa osób osiągających bardzo zaawansowany wiek. Pod wieloma względami społeczeństwo i jego instytucje – organizacje, sposoby myślenia i działania – nie są jednak przygotowane na wzrost liczby osób bardzo starych. Terminem tym w polskich realiach najczęściej określa...


  POBIERZ

  Piotr Szukalski Ludzie bardzo starzy – niewidoczne grupa docelowa

 • Przez pięć lat w ramach dorocznych Kongresów Innowacyjnej gospodarki szukaliśmy mechanizmów, które by uwolniły innowacyjność polaków. W kolejnych latach dyskutowaliśmy o znoszeniu barier tworzonych przez prawo, podatki, aparat państwa, oświatę. stopniowo odkrywaliśmy, że różne rozwiązania sprawdzone w innych krajach w Polsce działają źle lub są trudne do wprowadzenia...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Reforma Kulturowa

 • Nasze propozycje uporządkowaliśmy w sposób znany z dokumentów statystycznych. Sformułowaliśmy więc misję, która odpowiada na pytanie "co robimy?" i jest podstawową deklaracją ideową dla wszystkich podmiotów, które chciałyby realizować przedstawione tu koncepcje. Same działania układamy hierarchicznie - wyznaczamy cel główny, przyporządkowujemy mu dwa cele szczegółowe...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Masterplan 60+ strategia wsparcia seniorów Nadodrza

 • Od kilkunastu lat pojawiają się w publikacjach i wypowiedziach demografów i polityków prognozy ukazujące proces przyspieszonego starzenia się polskiego społeczeństwa. Proces ten zagraża stabilności systemu emerytalnego i grozi wyhamowaniem rozwoju gospodarczego kraju, ale także będzie istotnie wpływał na wiele innych dziedzin...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Budownictwo Senioralne w Polsce

 • Jolanta Perek - Białas Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym

  Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (Aktywnego Starzenia) i Solidarności Międzypokoleniowej (w tłumaczeniu European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity) spowodował, że aktywne starzenie jest już pojęciem znanym i uwzględnianym w politykach dotyczących osób starszych, w tym także w polityce senioralnej w Polsce. Jako przykład można...


  POBIERZ

  Jolanta Perek - Białas Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym